Ochrana osobných údajov

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom web stránky www.agroobchod.sk je spoločnosť AGROMEPA, s.r.o., IČO: 34 634 524, so sídlom 989 , 976 13 Slovenská Ľupča, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 2916/S, email: agromepa@agromepa.sk, tel. kontakt +421 48 418 7160. Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov. Prevádzkovateľ nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu. V prípade otázok ohľadom spracovávania osobných údajov kontaktuje Ing. Máriu Papačovú, konateľku spoločnosti alebo sa môžete obracať na Prevádzkovateľa písomne na emailovej alebo poštovej adrese spoločnosti.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

  • Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke,spracovávame Vaše meno a emailovú adresu. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať našim zákazníkom čo najviac informáciia odpovedať na ich žiadosti a dopyty, a tým získať nových zákazníkov. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do spolupráce alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.
  • V prípade, ak sa chcete na našej internetovej stránke zaregistrovať (vytvoriť si konto), budeme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu emailová adresa a heslo. Po vytvorení Vášho konta nám môžete poskytnúť i dodaciu adresu (adresu trvalého pobytu), meno a priezvisko, ktoré použijeme na to aby sa tieto údaje automaticky premietli do Vašej faktúry a nebudete ich musieť opätovne zadávať. Účelom spracovávania je vytvorenie Vášho konta a komfortnejšia realizácia nákupu na e-shope. Vytvorením konta získate zároveň prehľad o histórii Vašich objednávok.Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas, ktorý nám udelíte pri registrácii.
  • V prípade, akchcete od nás dostávať informácie o novinkách (newsletter) máte možnosť sa prihlásiť na odber noviniek pri registrácii. Za účelom zasielania noviniek budeme spracovávať Vašu emailovú adresu, ktorá v niektorých prípadoch môže a v niektorých nemusí spĺňať atribút osobného údaja (imaginárne emailové adresy). Účelom spracovávania bude zasielať Vám informácie o aktuálnych novinkách a akciách v našom obchode. Právnym základom spracovávania je Vás súhlas, bez ktorého Vám novinky zasielať nebudeme. Registrácia však nie je podmienkou zrealizovania nákupu v e-shope.
  • Pri nákupe tovaru v e-shope je potrebné poskytnúť nám meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne adresu doručenia, email a telefonický kontakt. Ak si želáte platiť kartou, poskytujete nám i číslo Vašej bankomatovej karty. V prípade, ak ste podnikateľ, tak fakturačné údaje ktoré však nie sú považované za osobné údaje v pravom slova zmysle, pretože sú dostupné z verejne prístupných registroch.
  • V prípade objednávky servisných služieb na zariadenia z nášho portfólia budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko, telefonický kontakt, email prípadne adresu trvalého pobytu.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, alebo dovtedy kým si to budú vyžadovať právne predpisy SR vzťahujúce sa na dokumentáciu, v ktorej sa osobné údaje nachádzajú. V prípade kúpnej zmluvy je to minimálne po dobu trvania tzv. záručnej dobya v prípadoch kedy sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu je to 10 rokov. Ak si u nás vytvoríte konto, Vaše osobné údaje spracovávame až dovtedy, dokým si konto nezrušíte. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, a my už nebudeme mať povinnosť alebo oprávnený záujem ich spracovávať, máte právo “byť zabudnutý”. Súhlas so spracovaním osobných údajov na zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme a komu ich poskytujeme (príjemcovia, kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje “nepredávame” tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Na prevádzku našej internetovej stránky používame webhostingovú spoločnosť EXO TECHNOLOGIES spol.s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, ktorá prípadné osobné údaje získané prostredníctvom webu uchováva na svojom serveri. Garancie ochrany osobných údajov sme u webhostingovej spoločnosti preverili a táto nám poskytla ubezpečenie, že ich dodržiava. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané zamestnancami, ktorých pracovnou náplňou je spracovanie účtovníctva. V nevyhnutnom prípade s nimi prichádzajú do kontaktu i zamestnanci, ktorým to vyplýva z pracovných povinností. Zamestnanci ich spracúvajú v súlade so všetkými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sme prijali do procesov našej spoločnosti. Údaje sú pravidelne zálohované, aby sa v prípade bezpečnostného incidentu zabezpečila ich dostupnosť. Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nepredpokladá. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť i tieto subjekty:

  • kuriérska spoločnosť v prípade, keď si zvolíte doručenie zásielky kuriérom
  • orgány štátnej správy a verejnej moci (najmä Daňový úrad, Štatistický úrad a iné)
  • súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori (napr. pri vymáhaní pohľadávok)
  • advokát, ktorý je viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.
Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme čo Vás najviac zaujíma a následne Vám môžeme v newsletteri ponúkať také služby, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies. Chceme Vás však upozorniť, že to môže ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Google Analytics

Používame analytický softvér “Google Analytics”, službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookies ide o malý textový súbor, ktorý bude uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok. Informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte. Ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/sk/analytics/.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Využívame i firewall. K Vašim osobným údajom pristupujú len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa povolenie a boli o zásadách spracúvania osobných údajov poučené.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (“dotknutá osoba”) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu a iniciovať tým konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom agromepa@agromepa.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa AGROMEPA, s.r.o., IČO: 34 634 524, so sídlom 989 , 976 13 Slovenská Ľupča.

Spoločnosť AGROMEPA, s.r.o.